پسرهای خوبم سلام

برای روز دو شنبه آزمون زیاضی گرفته می شود پس

پنج شننبه و جمعه حتما و حتما ریاضی و نمونه سوالات


ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید و کار کنید.


 

 

 

 

نمونه سوالات ترم اول           

 

 

    

 

 

نمونه سوالات نوبت اول  

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول

 موضوعات مرتبط: تکالیف و آزمونها

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ | 11:49 | نویسنده : طیبه بحرینی |

http://sheshom91zavareh.blogfa.com
1
هقذار تقریثی کذام عذد تا ر شٍ قطع کردى گرد کردى هسا یٍ است ؟
54/127)/ )تا تقریة کن تر از 01
54/127 )0/ )تا تقریة کن تر از 1
24 راتا تقریة کن تر از 1 قطع گرد ک یٌذ در رّ حالت هقذار خطا را حساب ک یٌذ . / عذد 7
اعذاد زیر را تاتقریة تیاى ضذ گرد ک یٌذ
ج اَب تقریة عذد ج اَب تقریة عذد
571/34 100 329/95 0/1
2/123 0/01 549/51 1
241/3 10 0/75 1
7/153 0/1 521/2 10
499/7 1 349 10
3/951 0/1 99/6 1
547 10 1/732 0/1
3/12 10 543 100
9/99 10 7325 100
3/502 1 2875/9 100
549 100 8321/567 10
45 10 495/25 1
267/345 0/1 5493 1000
3/563 0/1 4/38 0/1
0/95 1 98 10 جرم یک گ سَف ذٌ تا تقریة کن تر از 10 گرد 60 کیل گَرم اعلام ضذ است . جرم ایي
گ سَف ذٌ چ عذد اّیی هی ت اَ ذً تاضذ ؟
http://sheshom91zavareh.blogfa.com
2
هقذار تقریثی عثارات هقاتل را حساب ک یٌذ .
1
4 × 2 7
3 5/4× 9/5
1
2 × 4 3
5 298× 4012
در رّ قسوت خطای گرد کردى را ت دست آ رٍیذ.
4/127)0/ ) تا تقریة کن تر از 01
3259) ) تا تقریة کن تر از 100
2/596)/ ) تا تقریة کن تر از 01
در رّ قسوت خطای گرد کردى قطع کردى تا تقریة داد ضذ را ت دست آ رٍیذ.
هقذار خطا در گرد کردى هقذار خطا در قطع کردى گرد کردى قطع کردى تقریة عذد
325/49 10
295/691 0/01
127 10
46 10 حاصل تقریة اّی زیر را تا رسن هح رَ ت ر شٍ گرد کردى ا جًام د یّذ
عذد 312 تا تقریة کن تر از 10
24 ( تا تقریة کن تر از 1 / )عذد 6
0/ 32 ( تا تقریة کن تر از 1 / )عذد 95
) 45 تا تقریة کن تر از 1 / )عذ 5د 9
ط لَ پار خطی تا تقریة کن تر از 100 گرد 700 اعلام ضذ است . ط لَ ایي پار خط چ عذد اّیی هی ت اَ ذًتاضذ ؟
23 درج سا تًی گراد اعلام ضذ است . / 0 گرد 12 / دهای اتاقی تا تقریة کن تر از 01
دهای ایي اتاق چ عذد اّیی هی ت اَ ذً تاضذ ؟
http://sheshom91zavareh.blogfa.com
3
وًر ی داصً آه زَاى در درس ریاضی ت قرار زیر است
)18/25ٍ 19ٍ 17/75ٍ 14/5ٍ 12ٍ 15(
اگر ایي وًر اّ تا تقریة کن تر از 10 گرد ض دَ چ وًراتی ت دست هی آیذ .
17/75:)-----( 14/5)-------( 12:)------( 15 :)------(
18/25)------( 19:)------(
آیا ایي تقریة ت ظًر ضوا ه اٌسة است ؟
ضوا ترای خطای کن تر چ تقریثی ر ا پیط اٌْد هی ک یٌذ . چرا
55 / سا تًی هتر است هحیط هساحت اى را تا تقریة کن تر از 1/ ط لَ عرض هستطیلی 4
1 ت ر شٍ گرد کردى تیاتیذ ؟
4 هی ض دَ؟ / 4 عذد 9 / تا چ تقریثی گرد ضذ ی عذد 891
17 گرفت است . اگر هعلن تخ اَ ذّ وًر اش را / داصً آه زَی د ر اهتحاى ریاضی وًر ی 25
تا تقریة کن تراز 1 گرد ک ذٌ وًر ا چ ذٌ هی ض دَ ؟
2843 =2800:---- 39/95= اعذاد هقاتل تا چ تقریثی گرد ضذ ا ذً . ------ : 40
حسیي هقذار تقریثی عذد 58679 را 60000 ضًَت است
الف(ا تا چ تقریثی ایي کار را ا جًام داد است؟ ---
ب(از کذام ر شٍ گرد کردى یا قطع کردى استفاد کرد است ؟
رّ یک از اعذاد زیر تا چ تقریثی قطع یا گرد ضذ ا ذً؟
گرد ضذ ی عذ د قطع ضذ عذد تقریة کن تر از عذد
2845 2000 3000
45/889 45/8 45/9
75/49 75 75
452/7 450 450
http://sheshom91zavareh.blogfa.com
4


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 11:21 | نویسنده : طیبه بحرینی |

-1 اوقات فراغت را تعريف كنيد. انسان ها اغلب اوقات خود را براي انجام كار يا
تحصيل يا وظايف و تكاليفي كه بر عهده دارند ،صرف مي كنند. به اوقاتي كه فرد از
اين امور فارغ يا آسوده است " اوقات فراغت " مي گويند.
-2 منظور از فراغت چه زماني است ؟ فراغت زماني است كه پس از انجام كار يا
تكاليف درسي، فرصت پيدا مي كنيم تا به فعاليت هاي دلخواه خودمان مانند
كارهاي هنري، ورزشي ، بازي و سرگرمي هاي مفيد يا آموختن مهارت هاي مختلف
بپردازيم.
3 براي دانش آموزان چه زمان هايي فرصت خوبي براي فعاليت هاي دلخواه است؟ -
روزهاي تعطيل و ايام تابستان.
4 چند نمونه از كارهايي كه در اوقات فراغت به تنهايي مي توانيد انجام دهيد، مثال -
بزنيد. بعضي از كارها مانند مطالعه يا حل كردن جدول ،ساختن كاردستي، پرورش
سوالات درس 41 مطالعات اجتماعی
حيوانات يا جمع آوري مجموعه هاي سنگ، تمبر و نظاير آن كه ممكن است به تنهايي
انجام دهيم.
5 چند نمونه از كارهايي كه در اوقات فراغت مي توان به صورت گروهي براي آن ها -
برنامه ريزي كرد ، مثال بزنيد. رفتن به سفرهاي زيارتي يا ديدار اقوام يا رفتن به
گردشگاه ها با خانواده و دوستان.
6 منظور از در نظر گرفتن شرايط و امكانات براي پر كردن اوقات فراغت چيست؟ -
ممكن است در محل زندگي ما برخي از امكانات وجود نداشته باشد يا پول كافي براي
دسترسي به آن ها نداشته باشيم. در اين صورت از روش هايي با امكانات و هزينه ي
كم تر استفاده مي كنيم.
7 چند نمونه از شيوه هاي گذراندن اوقات فراغت در گذشته را نام ببريد؟ شركت در -
مراسم وجشن ها ، شركت در مراسم زور آزمايي وتيراندازي و مجالس نقالي و بازي هاي
گروهي.
8 چند بازي قديمي را كه از گذشته تا كنون در بيشتر نواحي ايران رايج بوده اند،نام -
ببريد.
قايم باشك )قايم موشك(، نون بياركباب ببر، عمو زنجيرباف، الك دولك، بادبادك بازي
و طناب بازي.
9 كتاب خانه هاي عمومي، -مكان هاي عمومي گذراندن اوقات فراغت را نام ببريد.
كتاب خانه هاي مدارس، سالن هاي تاتر وسينما، نمايشگاه ها، بوستان ها)پارك
ها(،مجموعه هاي شهربازي، اردوگاه ها،مجتمع هاي فرهنگي هنري،باشگاه ها و سالن -
هاي ورزشي، موزه ها)گنجينه ها(،فرهنگ سراها، نگار خانه ها، مساجد)پايگاه هاي
مقاومت بسيج، كتاب خانه هاي مساجد، كلاس هاي آموزشي، كانون هاي فرهنگي –
هنري(
11 چرا وظيفه داريم از مكانهاي عمومي درگذران اوقات فراغت حفاظت كنيم؟ -
زيرا اين مكان ها عمومي است ومتعلق به همه ي مردم است.
11 برخي از موسسات و سازمان هايي را كه در امور اوقات فراغت فعاليت مي كنند، -
نام ببريد؟ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، سازمان دانش آموزي،سازمان
فرهنگي هنري شهرداري؛ سازمان تربيت بدني، سازمان آموزش فني و حرفه اي، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي.
12 هنگام حضور در ورزشگاه ها چه آداب ومقرراتي را بايد رعايت كنيم؟ براي تهيه بليط -
نوبت را رعايت كنيم. از مسخره كردن يك تيم يا هوا داران آن خودداري كنيم وفقط تيم
مورد علاقه مان را تشويق كنيم. از اموال عمومي حفاظت كنيم. با نظم وآرامش به
سالن ها وارد يا از آن ها خارج شويم. با انتظامات يا كاركنان ورزشگاه همكاري كنيم.
13 به هنگام استفاده از بوستان ها)پارك ها( چه مقرراتي را بايد رعايت كنيم؟ روي -
چمن ها راه نرويم وفقط از پياده روها استفاده كنيم. گل ها را نچينيم. زباله ها را در
سطل هاي مخصوص بريزيم.
14 در گذشته بچه ها بيشتر بازي هاي..............انجام مي دادند. ) گروهي ( -
15 بازي هاي بچه ها در گذشته اغلب جنبه هاي.............. يا ................. داشتند. ) -
حركتي ،قدرتي (
16 امروزه بازي هاي ............... در بين بچه ها رواج پيدا كرده است. ) رايانه اي ( -
17 براي استفاده ي بهتر و مفيد تر از اوقات فراغت بايد ................. منسب داشته -
باشيم. ) برنامه ريزي (
18 براي پر كردن اوقات فراغت علاوه بر علاقه مندي هاي خودمان ............... و -
............ را هم بايد در نظر بگيريم. ) شرايط امكانات ( –
) فعاليت ) 4
به نظر شما استفاده ي زياد از بازي هاي رايانه اي ممكن است چه ضررهايي داشته
باشد؟ از جمله ضررهاي استفاده ي زياد از بازي هاي رايانه اي:
نداشتن فرصت براي انجام متعادل ديگر فعاليت هاي زندگي،
از دست رفتن فرصت بودن در كنار خانواده و لذت بردن از گفت وگو با آن ها ،
پرخاشگري به علت آموزش خشونت در برخي از بازي ها و ...
ضعف در بينايي و ساير مشكلات جسمي..
ضعف در درسها و افت تحصيلي...
فعاليت هاي جانبي:
فعاليت هاي اين درس بسيار عالي طراحي شده فقط بازديد از فرهنگسرا يا كانون پرورش
فكري را مي توان در هنگام تدريس دربرنامه قرار داد.
دعوت از پدربزرگ يا مادربزرگ دانش آموزان و مقايسه چگونگي گذراندن اوقات
فراغت در گذشته و حال .


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 11:10 | نویسنده : طیبه بحرینی |
-1 منظور از ضرب المثل " وقت طلاست" چيست؟ فرصت و زمان زندگي ما بسيار با
ارزش و گرانبهاست و بايستي از آنهااستفاده ي مناسب كنيم. از اين رو به طلا كه فلزي
قيمتي است تشبيه شده است.
-2 اصطلاح " وقت " يا " اوقات " را تعريف كنيد؟ زمان زندگي انسان به لحظه ها،
ثانيه ها، روزها، هفته ها و سال ها تقسيم شده است كه در اصطلاح به آن "وقت " يا
"اوقات " مي گو ييم.
-3 چگونه نمودار زماني زندگي روزانه را ترسيم مي كنيم؟ ابتدا يك دايره رسم و
آن را به 22 قسمت تقسيم مي كنيم. هر قسمت نشان دهنده ي يك ساعت در
شبانه روز است.سپس فعاليت هاي يك شبانه روز خود را در نظر مي گيريم و به همان
ميزان ، تعداد ساعات را روي نمودار جدا كرده ورنگ مي زنيم.
-2 يك برنامه روزانه متعادل را با برنامه ي نامتعادل مقايسه كنيد؟در يك
برنامه متعادل استراحت و خواب، درس خواندن ،عبادت كردن و تفريح وسرگرمي به
اندازه ي كافي وجود دارد. اما به عكس در برنامه ي نا متعادل به بعضي از بخش هاي
زندگي كم تر يا بيشتر از حد لازم توجه مي شود.
سوالات درس 31 مطالعات اجتماعی
-5 چرا بايد بخشي از زندگي روزانه خود را به " عبادت " اختصاص دهيم؟ زيرا همه
ي ما نياز داريم كه از طريق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار كنيم.
-6 چرا بايد در يك برنامه متعادل ،استراحت و خواب كافي وجود داشته باشد؟
زيرا دير خوابيدن و كمبود خواب روي سلامتي جسم و روان ما تاثير بدي به جاي مي
گذارد،و نيز كم خوابي موجب خستگي ، بداخلاقي و كندي ياد گيري مي شود.
-7 در يك برنامه متعادل روزانه،ساعات درس خواندن و كار كردن بايد به اندازه
كافي باشد ، يعني چه؟ يعني فرد نه آن قدر تنبلي كند كه درس يا كار را فراموش يا
به آن ها كم توجهي كند و نه آن قدر در درس و كار غرق شود كه هيچ وقتي براي تفريح
،ارتباط با خانواده ودوستان و خويشان نداشته باشد.
-8 چرا تفريح وسرگرمي براي انسان لازم است؟ چون باعث مي شود دوباره براي
فعاليت هاي ديگر انرژي و نشاط پيدا كند.
-9 سخني از حضرت علي ابن ابي طالب )ع( درباره ي نتايج استفاده ي نادرست از
فرصت هاي زندگي بنويسيد؟ حضرت علي )ع( فرموده اند :" از دست دادن فرصت
موجب ندامت و اندوه است."
-11 يك راه مناسب براي فهم بهتر اين موضوع كه آيا فعاليت هاي روزانه ي ما وقت
كافي را به خود اختصاص داده اند يا خير، رسم .......... است. )نمودار زندگي روزانه(
-11 همه ما نياز داريم كه از طريق..........،.............،و.............. باخداوند ارتباط برقرار
كنيم و بايد بخشي از زندگي روزانه ي خود را به اين كار اختصاص دهيم. )نماز،دعا
وخواندن قرآن(
-12 ) فعاليت ) 2
حضرت علي ابن ابي طالب )ع( فرموده اند: " از دست دادن فرصت موجب ندامت
واندوه است ".
الف( منظور از اين عبارت چيست؟
منظور از اين عبارت اين است كه بايد براي اوقات و فرصت هاي زندگي خود ارزش
قائل شويم و از آن ها براي انجام فعاليت هاي درست و مناسب استفاده كنيم ، چرا
كه در غير اين صورت ، براي شخص پشيماني و غم به جا مي ماند و زمان از دست رفته
ديگر به عقب باز نمي گردد.
فعاليت هاي جانبي:
از دانش آموزان بخواهيم درمورد چگونگي گذراندن اوقات فراغت درمحل زندگي شان
اطلاعاتي را جمع آوري كنند.)از دوستان و آشنايان سوال كنند (
برنامه اوقات فراغت را در گروه نقد و بررسي كنند ونتايج را به كلاس ارائه دهند.
رسم نمودارهاي ترسيم شده در كلاس
انجام بازي هفت سنگ يا ........درحياط مدرسه بعنوان يك بازي سالم براي گذران
اوقات فراقت.


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 11:9 | نویسنده : طیبه بحرینی |
“ به نام یکتای بی همتا ”
1.آیات قرآن انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند؟
2.پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرمودند؟
3.دو تن از امامان که کلاسهای درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند، نام ببرید.
4. چرامسلمانان به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟
5.مسلمانان در کدام فن دریانوردی مهارت داشتند؟
6.چگونه آثار علمی ملّت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت؟
7.فرمانروایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند؟
8.چگونه علوم و فنون اسلامی انتقال پیدا کرد؟
9.چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذ سازی را گسترش دادند؟
11 .دانشگاه جندی پور چه زمانی و در کجا تأسیس شد؟
11 .نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟
12 .نظامیه های معروف را نام ببرید.
13 .دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چیست؟
14 .رصد خانه ها چگونه جایی بودند؟
15 .در کدام شهر ها رصد خانه وجود داشت؟
سوالات درس 01 مطالعات اجتماعی
16 .نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی چه نام داشت؟
17 .عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود؟
18 .مهم ترین پیشرفت علمی مسلمانان................بود.
19 .مسلمانان به کمک...............موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.
21 .در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق...............و...............رونق داشت.
21 .مسلمانان فن کاغذ سازی را از...............آموختند.
22 .یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی...............بود.
23 .سامانیان در شهر...............کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندمعروف...............سال ها در آن
مشغول تحصیل و مطالعه بودند.
24 .یکی از وزیران معروف ایرانی...............بود که مدارس نظامیه را تأسیس کرده بود.
25 .معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام...............درشهر...............بنا کرده بود که
داروخانه نیز داشت.
26 .مسلمانان با توجه به جهت ...................... دراسمان مسیر خودشان رادردریا پیدا می کردند.
27 . تجارت و بازرگانی هم از طریق راههای ......... وهم راههای ................... رونق داشت.
28 . دردوره ی اسلامی صدها مغازه ی کتاب فروشی در شهرهای ............... و.................. و.............. وجود
داشت.
29 . چند اثر علمی ادبی ایرانیان را درقرن سوم تا هفتم هجری بیان کنید. –
31 . علوم وفنون مسلمانان چگونه به اروپا راه یافت؟
فعالیت های جانبی:
.1 تهیه ی ر وزنامه دیواری از دانشمندان و شخصیت های برجسته ی آن دوره
.2 تهیه ی پاور پوینت دانشمندان در آن دوره
.3 اجرای درس به صورت کنفرانس توسط دانش آموزان
.4 بازدید از موزه یا رصد خانه
.5 بازدید از یک کتابخانه ومعرفی آثار دانشمندان در آن دوره


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 11:6 | نویسنده : طیبه بحرینی |
" به نام توان بخش هر ناتوان "
رضا عباسی مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی است .
مراوده های سیاسی و بازرگانی با کشورهای اروپا در زمان شاه عباس، موجب رواج نقاشی های
ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود .
رقابت دربار صفوی با دربار هنرپرور و با شکوه جهانگیر پادشاه مغولی هند نیز سبب دیگری برای
توجه به هنرمندان در این زمان بود .
در این میان آقا رضا نامی سرآمد همه هنرمندان و نقاشان اصفهان شد .
شاه عباس او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسی مشهور شد. ساختمان
بناهای متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، نوعی تازه از نقاشی را به وجود آورد .پیش از
آن در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نقاشان بزرگ چون کمال الدین بهزاد به تصویر
کردن کتاب های خطی می پرداختند .
اما در این دوره نقاشی بر روی دیوارها و کشیدن تصاویر بزرگ برای تزیین بناها مرسوم شد .
رضا عباسی پرده های نقاشی بسیار آفرید که در آن ها به جای انبوه درباریان، تنها صورت یک یا
دو آدمی زیبا نقش می شد.
در این تصویرها رنگ آمیزی لباس و صورت و تزئینات و تجملات صحنه درخششی چشم گیر
دارد .اما مهارت رضا عباسی، که بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت، در تصویر طبیعت و
حالات روحی و اخلاقی مردم عادی بود .
سوالات درس 11 مطالعات اجتماعی
رضا عباسی نقاش دوران سلطنت شاه عباس بزرگ را نباید با علیرضا عباسی تبریزی، هنرمند
خوشنویس هم زمان او اشتباه کرد .
علی رضا عباسی تبریزی وفات ۸۳۰۱ هجری قمری، خطاط برجسته و استاد خوشنویسی ایرانی بود
که از طرف شاه عباس صفوی به لقب شاهنواز خان ملقب گردید. وی خط نسخ و ثلث را با
استادی تمام می نوشت و در خط نستعلیق شیوه ای خاص داشت. این استاد بی نظیر، علاوه بر
مهارت کامل در نستعلیق و ثلث در انواع خطوط نسخ و محقق و رقاع و ریحان و توقیع و تعلیق
نیز استاد کامل و ماهری بوده است.
گرانبهاترین اثری که از او باقیست، قرآن بزرگ کتابخانه آستان قدس رضوی است .
کتیبه های سردر و کتیبه بزرگ کمربندی داخل گنبد مسجد شیخ لطف الله به خط ثلث مورخ به سال
۸۳۸۱ هجری اثر اوست.
از کتیبه های معروف او کتیبه سردر مسجد امام ) اصفهان به خط ثلث مورخ به سال ۸۳۱۱ هجری
را می توان نام برد و کتیبه چهارسوی اصفهان، هنوز باقی است و حکایت از کمال پختگی و
هنرمندی قلم او دارد .
-۸ شهراصفهان درچه موقعیت جغرافیایی قراردارد؟ درکوهپایه های زاگرس قراردارد
ورود زاینده رود ازوسط آن عبور می کند.
-۱ بعد ازدوشهر تهران ومشهد پرجمعیت ترین شهر ایران کدام شهراست وچقدر
جمعیت دارد؟ اصفهان ،جمعیت آن حدود دو میلیون نفراست.
-۰ نقشه گردشگری به چه نوع نقشه ای گفته میشود؟نقشه ای است که برروی
آن مکانهای دیدنی وآثار تاریخی نشان داده می شود.
-4 اوج شکوفایی شهراصفهان مربوط به چه دورهای است؟دوره صفویه.
-۱ چه چیزهایی ثابت می کند شهراصفهان از گذشته های دور اهمیت داشته
است؟آثار بجا مانده تاریخی
-6 به چه دلیلی اصفهان به نصف جهان معروف شد؟دردوره صفویه تعدادزیادی از
صنعت گران،معماران،هنرمندان ودانشمندان به اصفهان آمدمدوچنان آثار
باشکوه وزیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد.
-7 چند اثرتاریخی ودیدنی شهر اصفهان را نام ببرید؟میدان امام)نقش جهان(
مسجدشیخ لطف الله ،مسجد امام)مسجد جامع عباسی(،کاخ عالی قاپو.
-۱ بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید؟مسجد شیخ لطف الله،
مسجد امام، کاخ عالی قاپو،بازار قیصریه،
-9 مسجد شیخ لطف الله به فرمان چه کسی وبه چه دلیلی ساخته شد؟به فرمان
شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف الله که عالم بزرگی بود در آن نماز جماعت
برگزار کند وبه تربیت وتدریس شاگردان بپردازد.
-۸۳ کدام اثر تاریخی اصفهان دارای چهار ایوان درچهار جهت جغرافیای است؟
مسجد امام)مسجد جامع عباسی(.
-۸۸ مناره های مسجد امام چه ویژگی هایی دارد؟بیش از 4۳ مترارتفاع دارند،داخل
این مناره ها یا گلدسته ها پلکانهای مارپیچی وجود دارد که ازآن بالا می رفتند
تا اذان بگویند یا خبر رسانی کنند.
-۸۱ همزمان با ساخته شدن مسجد امام چه معادنی دراطراف این شهر کشف
شده است؟ معادن سنگ مرمر که از آنهادربنای مسجد استفاده شده.
-۸۰ کتیبه ها درمسجد امام در چه قسمت هایی دیده می شوند؟بر روی گنبد
محراب ومناره ها.
-۸4 در کتیبه های دوره اسلامی چه چیزهای نوشته شده است؟آیات قران دعاونام
امامان بزرگوار را باخط خوش نوشته اند.
-۸۱ در سقف مسجد امام از چه هنری استفاده شده است؟گچ بری های تزیینی
-۸6 شاه عباس در کاخ عالی قاپوبه چه کارهایی می پرداخت؟شاه عباس در این
مکان به امور کشور می پرداخت ودستورات لازم را صادر می کرد ودر تالارهای آن
از مهمانان پذیرایی می کرد.
-۸7 از ایوان کاخ عالی قاپو چه استفاده ای می شد؟ شاه ودرباریان از ایوان این
کاخ چوگان بازی یا رژه های سربازان را درمیدان نقش جهان تماشا می کردند.
-۸۱ شهر اصفهان مرکز استان . . . . . . است. اصفهان
-۸9 میدان امام )نقش جهان( به فرمان . . . . . . در مرکز . . . . . ساخته شده
است.این میدان حدود و . . . . . متر طول دارد. شاه عباس صفوی شهر -
- اصفهان ۱۳۳
-۱۳ ساخت مسجد شیخ لطف الله حدود . . . . طول کشید. ۸۱ سال
-۱۸ یکی ازنشانه های معماری اسلامی . . . . است. گنبد
-۱۱ برخی کتیبه های مسجد امام به قلم . . . . . خطاط مشور نوشته شده است.
استاد علیرضا عباسی
-۱۰ کاخ عالی قاپو در . . . . . . طبقه ساخته شده است وحدود . . . اتاق دارد. 6
۱۳
-۱4 در تالارها واتاق های کاخ عالی قاپو نقاشی های مینیاتوری وجود دارد که کار
استاد . . . . . می باشد. رضا عباسی
-۱۱ انواع فنون وهنر هایی که در ساختن بناهای تاریخی اصفهان بکار رفته است را
فهرست کنید؟ کاشی کاری ، نقاشی ، خطاطی ،مینیاتوری، گچ بری ، کتیبه
نویسی ، معماری ، سنگ کاری.
فعالیت های جانبی :
تهیه ی نقشه ی گردشگری ومشخص کردن یکی دوتا از مکانهای دیدنی یا باستانی.
من پارچه خریدم واز بچه ها خواستم نقاشی روی پارچه انجام دهند با موضوع دیدنی
های اصفهان.
تهیه ی پاور پوینت از دیدنی های اصفهان ) من خودم درست کردم و نمایش دادم (.
بازدید از مکانهای دیدنی و باستانی اصفهان.
چند تا عکس از پاوری که درست کردم:


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: درس 11مطالعات

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 11:5 | نویسنده : طیبه بحرینی |
عصر صفویه

عصر صفویه عصر شکو فایی، دانش ومعماری وهنر در ایران است.
بسیاری از دانشمندان،نویسندگان و هنرمندان دردوره ی صفویه ظهور کردنند.
در دوره ی صفویه تجارت وداد وستد رونق زیادی پیدا کرد.
درآمد حکومت صفوی ومخارج شاه ودرباریان ازراه مالیات هاییکه از ولایات می گرفتند، تامین می شد.
کشاورزان،بازرگانان و صنعتگران وهمه ی مردم مجبور بودند مالیات بدهند وقانون و مقررات خاصی هم نبود.
دلایل گسترش هنر ومعماری در دوه ی صفویه: 1تبدل شدن حکومت صفویه به حکومتی قدرتمند و یک پارچه
2 رونق تجارت وداد و ستد از راه خشکی و آبی 3 ساختن ره ها و کاروان سراها وایجاد امنیت درراه ها 4 - -
حمایت حاکمان صفوی از هنر مندان وصنعتگران و دانشمندان
صادرات کالا از راه خشکی با کاروان هاو از راه دریا با کشتی به کشور دیگرفرستاده می
شد.
1 در اوایل قرن دهم هجری - اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بوده است؟
اوضاع سیاسی واجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت وهر بخش آن
دراختیار حکومتی بود.
2 صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورد؟ -
آن ها مخالفان خود را در داخل سرکوب کردند. همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب
وازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.
3 چند تن از هنر مندان، دانشمندان ونویسندگان عصر صفویه را نام ببرید. -
کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی، شیخ بهایی و علامه مجلسی.
4 پایتخت های صفوی کدام شهر ها بودند؟ -
تبریز، قزوین، اصفهان
5 دردوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کالا های صادراتی چگونه جا به جا میشد؟ -
سوالات ومطالب درس 12 مطالعات
هم از راه خشکی با کاروان ها وهم از راه دریا باکشتی فرستاده می شود .
6 کالا های صادراتی مهم ایران در دوره صفویه را نام ببرید. -
ابریشم، پارچه های زربفت، سنگ های قیمتی وخشکبار.
7 چه عاملی سبب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند؟ -
برقراری امنیت در راه ها وشهرها به وسیله ی صفویان
میگویند؟ - » کاروانسرا « 8 به چه مکان هایی
کاروانسرا محل تامین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بود که راه های طولانی رااز شهری به شهر دیگر طی می
کردند.
9 درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه ودرباریان از کجا تامین می شد؟ -
از راه مالیات هایی که از ولایت میگرفتند. کشاورزان ،بازرگانان وصنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند
بخشی از درآمد خود را به ماموران حکومت بدهند.
11 سفرنامه چیست؟ -
در گذشته ی بسیاری از جهانگردان،دیده ها وشنیده ها وخاطرات خود را از سفرنامه هایشان می نوشتند و
گاهی با نقاشی نیز تصویر می کردند.
11 جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند؟ -
برای آشنایی باشهرهای دیگرومردمان آنها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی ومشقت سفر
میکردند.گاهی نیز بعضی حکومت ها، افرادی را به صفر های دور ودراز به کشورهای دیگر روانه میکردند تا
اطلاعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.
12 علل گسترش هنر ومعماری در دوره ی صفویه چه بود؟ -
حکومت قدرتمند ویکپارچه، رونق تجارت، برقراری امنیت در راه ها وشهر ها، حمایت هنرمندان
13 موسس سلسله ی صفویه..................... - بود.
شاه اسماعیل
14 مشهور ترین پادشاه صفوی.......................بود که شهر .................. را به پایتختی برگزید. -
شاه عباس اول اصفهان -
15 صفویان مذهب..................را مذهب رسمی کشور اعلام کردند. -
شیعه
16 صفویان از .......................و مراسم مذهبی حمایت میکردند وبه ساختن مسجد علاقه مند بودند. -
عالمان دینی
17 دشمنان قدرتمند صفویان درغرب .................. و در شرق ................. بودند. -
18 حاکمان صفوی به ویژه شاه عباس از هنرمندان .................... و ................... حمایت میکردند و پول -
زیادی برای ساختن بناهای با شکوه خرج می کردند.
الف(خط زمانی را بخوانید وپاسخ دهید.
سلسله ی صفویه درچه سالی تاسیس شد؟ 917 هجری
مسجد شیخ لطف الله در چه سالی ساخته شد؟ 1111


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: عصر صفویه درس 12

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 11:3 | نویسنده : طیبه بحرینی |

سوالات درس 5 زمین پویا

1- مهم ترین علت صدای زمین لرزه ( زلزله ) چیست؟

الف) شکسته شدن هسته ی بیرونی     ب) شکسته شدن هسته ی درونی

ج) ترک برداشتن زمین       د) شکسته شدن سنگ کره

2- کدام مورد زیر از دلایل خرابی ناشی از زلزله است؟

الف) مقداری انرژی آزاد شده              ب) مدت زلزله            ج) دوری یا نزدیکی به کانون زلزله    د ) همه ی موارد

3- امروزه علت اصلی ایجاد زلزله را چه می دانند و امواج زلزله از چه قسمتی سریع تر عبور می کند؟

الف) آزاد شدن انرژی بر اثر شکستن سنگ کره ، سنگ های جامد و متراکم

ب) آزاد شدن  گازهای آتشفشانی ، هسته ی خارجی

ج) خروج گازهای آتشفشانی ، هسته ی خارجی

د) آزاد شدن انرژی بر اثر شکستن نرم کره ، سنگ های سست

4-علت مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله چیست؟

الف) تکنولوژی و علم به کار رفته در ساختمان

ب) نوع مصالح به کار رفته

ج) شکل هندسی ساختمان

د) همه ی موارد موثر است .

5- علت مرگ و میر مردم قبل از خروج مواد مذاب از دهانه ی آتشفشان ها کدام است؟

الف) ریزش باران اسیدی و خاکستر       ب) تغییرات آب وهوایی

چ) ایجاد سونامی                          د) انتشار گازهای سمی

6- از دهانه یک آتشفشان چه مواد خارج می شود؟

الف) خاکستر         ب) بخار آب          ج) مواد مذاب یا ماگما                د) همه ی موارد

7-کدام یک از نشانه های زیر مربوط به کوه دماونداست؟

الف) فعال ، چون در حال حاضر نیز از آن گاز خارج می شود.

ب) نیمه فعال ، چون از دهانه ی آن فقط گاز خارج می شود.

ج) خاموش ، چون هیچ گونه فعالیتی ندارد.

د) به هیچ کدام تعلق ندارد چون فقط اطراف آن چشمه های آب گرم وجود دارد.

8-مواد مذابی که از دهانه ی آتشفشان خارج می شود مربوط به کدام فسمت زمین است ؟

الف9 سنگ کره    ب) نرم کره    ج) گوشته ی زیرین      د) هسته ی خارجی


9- کدام یک از نشانه های زیر در آتشفشان های خاموش دیده می شود ؟

الف) خروج مواد مذاب   ب) خروج گازها              ج) چشمه های آب گرم               د) غرش های زیر زمین

 

11-کدام مورد زیر از فواید آتشفشان هاست؟

الف) تشکیل چشمه های اب گرم         ب) ایجاد زمین های حاصلخیز کشاورزی           ج)ریزش باران های اسیدی    د) موارد 1 و 2 صحیح است.

12- در هنگام بروز زلزله رعایت کدام مسئله ی زیر اهمیت دارد؟

الف)تجمع در خیابانها و اطراف ساختمان های تخریب شده ب) قطع جریان برق و بستن شیرهای اصلی گاز و اب

ج) حفظ خونسردی و قرار گرفتن در مکان های امن           د) موارد 2و3 صحیح است.

13- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟

الف) همه ی زمین لرزه هادر هر صورت باعث خرابی های کم وبیش در سطح زمین می شوند.

ب) علت آزاد شدن انرژی زمین ، شکستن ورقه های سنگ کره می باشد.

ج) وقتی قسمتی از سنگ کره می شکند احتمال شکستگی همان قسمت در زلزله ی بعدی بیش تر است.

د)در هنگام بروز زلزله ، توجه به پیام ها و زاهنمایی های مسئولین بسیار مهم است.

14- کدام یک از جملات زیر درست است؟

الف) تغییرات آب و هوایی و ریزش خاکستر از فواید آتشفشان هاست.

ب) آمونیوم دی کرومات ماده ای با حجم سبز رنگ با حجم زیاد است که در اثر سوختن به ماده ای نارنجی رنگ تبدیل می شود.

ج) با ایجاد هر زمین لرزه بر انرژی های درونی زمین افزوده می شود.

د) در بعضی آتشفشان ها مواد مذاب آرام و در بعضی به صورت انفجاری خارج می شوند.

ب ) درجاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید.

1-      انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت ................. از داخل زمین به سطح آن می رسند.

2-      زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از ئرون زمین ...............................

3-      آلودگی آبها و شیوع بیمار ی ها مسری از اثرات ................ حاصل از زلزله می باشند.

4-      دزدی و نا امنی و مرگ و میر از اثرات ............... حاصل از زلزله می باشند.

5-      مخروط ، دهانه و........... از قسمتهای اصلی ساختمان آتشفشان هستند.

6-      گاز کربن دی اکسید با ماده ای به نام .................. قابل شناسایی است زیرا این ماده در کنار گاز کربن دی اکسید به رنگ ........................... در می اید.

7-      ..............نوعی سنگ آذرین است که در صنعت چوب بری به عنوان ساینده استفاده می شود.

8-      در حال حاضر 80 درصد مردم پایتخت ایسلند از گرما و آب گرم طبیعی ناشی از ..................... استفاده می کنند.

9-      با مخلوط کردن جوش شیرین و اسیدی مثل سرکه یا جوهر نمک ، گاز .................... تولید می شود.

10-  توف های آتشفشان مثل توف سبز رشته کوه البرز از رسوب گذاری .............. اتشفشانی به دست می آیند.

ج) پاسخ کامل دهید.

 1) از فواید و ضررهای آتشفشان سه مورد از هر کدام بنویسید.

2)ساکنان مناطق اتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت نمایند؟

 

 


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها ، علوم
برچسب‌ها: علوم

تاريخ : جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ | 11:28 | نویسنده : طیبه بحرینی |

 دانش آموزان خوبم پیک نوروزی زیر را دانلود نمایید.

 

پیک نوروزی


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: پیک نوروزی 9

تاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 11:27 | نویسنده : طیبه بحرینی |

تشنه گفت: ای آب شیرین! در این کار دو فایده است. اول اینکه شنیدن صدای آب برای تشنه مثل شنیدن صدای موسیقی است. نوای آن حیات بخش است، مرده را زنده می‌کند. مثل صدای رعد و برق بهاری برای باغ سبزه و سنبل می‌آورد. صدای آب مثل هدیه برای فقیر است. پیام آزادی برای زندانی است، بوی یوسف لطیف و زیباست که از پیراهنِ یوسف به پدرش یعقوب می‌رسید .

فایده دوم اینکه: من هر خشتی که برکنم به آب شیرین نزدیکتر می‌شوم، دیوار کوتاهتر می‌شود.

خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل کندن خشت است. هر بار که خشتی از غرور خود بکنی، دیوار غرور تو کوتاهتر می‌شود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر می‌شوی. هر که تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌ها را می‌کند. هر که آواز آب را عاشق‌تر باشد. خشت‌های بزرگتری برمی‌دارد.


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: داستان آموزنده “چشمه و خشت”

تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ | 10:58 | نویسنده : طیبه بحرینی |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ | 21:22 | نویسنده : طیبه بحرینی |


از سوي رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان:
زمان برگزاري آزمون ورودي مدارس سمپاد ونمونه دولتي اعلام شد

زمان برگزاري آزمون ورودي سال تحصيلي جاري مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد)ونمونه دولتي ازسوي رئس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش وپرورش اعلام شد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، مهري سويزي گفت: اين آزمون امسال با صلابت علمي وسلامت اجرايي بصورت همزمان ويكپارچه درسراسر كشور برگزار مي شود.

وي ادامه داد:‌آزمون مذكور در دو حوزه سمپاد ونمونه دولتي براي ورود به پايه هاي اول راهنمايي و اول دبيرستان وهنرستان  به صورت يكپارچه در ارديبهشت ماه  سال 92 برگزار خواهد شد.

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان گفت:‌اين حركت در راستاي توسعه كمي وكيفيت بخشي تحولي به مدارس دولتي انجام مي شود و گامي بلند درجهت آرامش دادن به خانواده ها، پاسخگويي به مطالبات به حق جامعه وعملياتي كردن عدالت آموزشي دركشور است.

سويزي درخصوص آزمون ورودي امسال دوره راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي با اشاره به اينكه 100 درصد محتواي سوالات آزمون از پايه ششم ابتدايي طراحي خواهد شد، ادامه داد: دارا بودن حداقل معدل كل 19  و 16 در پايه پنجم ابتدايي به ترتيب شرط ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتي است.

وي اضافه كرد: براساس دستورالعمل ، ثبت نام در آزمون استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي درمدارس كه پايه پنجم آنها مشمول ارزشيابي توصيفي بوده است ، عنوان ارزشيابي «خيلي خوب» معادل معدل 19 وبراي مدارس نمونه دولتي عنوان ارزشيابي «خوب» معادل معدل 16 تعيين شده است.

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان درباره آزمون ورود به پايه اول دبيرستان اظهار كرد: 100 درصد محتواي سوال آزمون از پايه سوم راهنمايي طرح مي شود و دارا بودن حداقل معدل كل 19 و 15 درسال دوم راهنمايي به ترتيب از شرايط ورود به مدارس سمپاد ونمونه دولتي مي باشد.

به گفته وي، حداقل معدل 19 شرط شركت درآزمون مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) است اما براي ورود به مدارس نمونه دولتي به ميزان 20 درصد معدل پايه هاي پنجم ابتدايي و دوم راهنمايي درنمره آزمون موثر خواهد بود.

سويزي از معافيت شركت در آزمون  دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان(سمپاد) براي ورود به دبيرستان خبرداد وتصريح كرد: انتخاب دبيرستان استعدادهاي درخشان (سمپاد) براي اين گروه از دانش آموزان ، توسط ادارات كل آموزش وپرورش استان ها انجام مي گيرد.

براساس گفته سويزي هزينه ثبت نام درآزمون ورودي مدارس خاص با رويكرد فناوري وكيفيت بخشي به اين مدارس 000/100ريال (معادل ده هزار تومان) تعيين شده است.

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان درباره زمان ثبت نام آزمون مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) ومراكز نمونه دولتي گفت:‌براساس برنامه زمانبندي، ثبت نام در آزمون ورودي  اين مدارس از 5 تا 23 اسفندماه سال جاري انجام مي شود و مديران كل آموزش وپرورش استانها مسئوليت اطلاع رساني درخصوص نحوه ثبت نام دراين آزمون از طريق شبكه هاي استاني را برعهده دارند.

سويزي بيان كرد: آزمون استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي براي ورود به دبيرستان روز پنج شنبه 19 ارديبهشت وآزمون ورود به دوره  راهنمايي  اين مدارس در روز جمعه 20 ارديبهشت ماه سال 92 راس ساعت 9 صبح بصورت همزمان دركشور برگزار مي شود.

وي خاطرنشان كرد: ظرفيت هاي مربوط به آزمون مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي به همراه دفترچه مربوطه  طي هفته آينده به استان ها ابلاغ خواهد شد.


موضوعات مرتبط: تکالیف و آزمونها ، علمی
برچسب‌ها: مان برگزاري آزمون ورودي مدارس سمپاد ونمونه دولتي ا

تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ | 19:39 | نویسنده : طیبه بحرینی |

مثلث متساوی الاضلاع: مثلثی است که دارای سه ضلع با طولهای مساوی است و زوایای داخلی این مثلث نیز با هم برابرند.
مثلث متساوی الساقین: مثلثی است که دارای دو ضلع با طولهای مساوی است و دو زاویه داخلی برابر دارد.
البته مثلث میتواند دارای سه ضلع با طولهای مختلف و زوایای غیر مساوی باشد.
مثلث قائم الزاویه: مثلثی را گویند که یکی از زوایای آن 90درجه باشد.نسبت های مثلثاتی مانند sin و cos ،بر روی مثلث قائم الزاویه تعریف میشوند.
مثلث منفرجه: مثلثی را گویند که یکی از زوایای داخلی آن بیشتر از 90 درجه باشد.
مثلث حاده : مثلثی را گویند که تمام زوایای داخلی آن کمتر از 90 درجه باشد.
300 سال قبل از میلاد اقلیدس ،اصول اولیه درباره مثلث را ارائه داد.به عنوان مثال یکی از اصول مهم در مورد مثلث این است که مجموع زوایای داخلی یک مثلث برابر 180 درجه است. بر اساس این اصل میتوان با معلوم بودن دو زاویه از مثلث اندازه زاویه سوم را بدست آورد.
یکی از مهمترین قضایای موجود در مثلثات قضیه فیثاغورث میباشد.در این قضیه رابطه بین وتر و اضلاع قائم یک مثلث قائم الزاویه بیان میشود.
دانستن خصوصیات بعضی از خطوط مانند ارتفاع یا عمود منصف و یا میانه میتوانیم به نتایج جالبی در مورد دست پیدا کنیم. برخی از این نتایج را بیان میکنیم:
اگر بر سه ضلع مثلث خطوطی را عمود میکنیم به طوریکه این خطوط اضلاع را نصف نمایند.(در واقع عمود منصف اضلاع را رسم میکنیم)در این صورت محل برخورد این سه خط، مرکز دایره ای خواهد بود که مثلث را احاطه میکند . به این دایره، دایره محاطی گویند.این دایره طوری رسم میشود که از سه راس مثلث عبور کند.
طبق قضیه فیثاغورث اگر مرکز دایره محاطی روی یکی از اضلاع قرار گیرد آنگاه زاویه مقابل آن ضلع قائم خواهد بود.به عبارتی دیگر مثلث ما قائم الزاویه خواهد بود. اگر مرکز دایره درون مثلث باشد ،مثلث ما یک مثلث حاده خواهد بود و اگر بیرون مثلث باشد، مثلث از نوع منفرجه خواهد بود.
ارتفاع مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن راس عمود میشود.ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود است را قاعده مثلث گویند.طول ارتفاع ، فاصله بین راس و قاعده نظیر ارتفاع است.اگر سه ارتفاع مثلث را رسم کنیم این سه ارتفاع همدیگر را در داخل مثلث قطع میکنند مگر در حالتی که مثلث ،منفرجه باشد.  
محل برخورد نیمسازهای مثلث مرکز دایره محیطی است.  
نیمساز یک زاویه از مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند. اگر نیمسازهای سه زاویه مثلث را رسم کنیم این خطوط در نقطه ای درون مثلث همدیگر را قطع خواهند کرد.این نقطه مرکز دایره محیطی مثلث خواهد بود.این دایره درون مثلث قرار دارد به طوریکه اضلاع مثلث، خطوطی مماس بر دایره هستند.
میانه یک مثلث خط راستی است که از راس مثلث گذشته و ضلع مقابل آن را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. سه میانه مثلث یکدیگر را در نقطه ای به نام مرکز مثلث قطع میکنند البته این نقطه مرکز ثقل مثلث نیز میباشدهمچنین این نقطه هر میانه مثلث را به نسبت 1 به 2 تقسیم میکند به طوریکه فاصله میان راس مثلث تا این نقطه دو برابر فاصله این نقطه تا نقطه میانی ضلع مقابل راس است.

روابط بین ضلع ها در مثلث مجموع هر دو ضلع، بزرگتر از ضلع سوم است. در مثلث هر ضلع، بزرگتر از تفاضل بین دو ضلع دیگر است.

روابط بین زوایا مجموع زاویه های داخلی مثلث 180 درجه است. مجموع زاویه های خارجی مثلث 360 درجه است. هر زاویه خارجی برابر مجموع دو زاویه داخلی مجاور آن است.
روابط بین ضلع ها و زوایا
در مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر بزرگتر است. ضلع مقابل به زاویه بزرگتر از ضلع مقابل به زاویه کوچکتر بزرگتر است. زوایای مقابل به اضلاع برابر برابرند و برعکس. هر مثلث متساوی الساقین متقارین است. عمود از رأس به قاعده مثلث متساوی الساقین قاعده و زاویه رأس آن را نصف می کند. زوایای قاعده مثلث متساوی الستقین برابرند.
در مثلث قائم الزاویه زوایای حاده متمم اند. در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، زوایای قاعده 45 درجه اند.
در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای داخلی برابرند، هر یک 60 درجه است.
مثلثهای متساوی الاضلاع سه محور تقارن دارند.
اگر یکی از زوایای مثلث قائم الزاویه ای 30 درجه باشد، ضلع مقابل به آن نصف وتر است.


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها ، ریاضی
برچسب‌ها: دانستنی هایی در باره ی انواع مثلث ها

تاريخ : جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 20:36 | نویسنده : طیبه بحرینی |
دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

نمونه سوالات ششم

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 


موضوعات مرتبط: تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: تکلیف هفتگی دوم بهمن ششم

تاريخ : چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ | 21:50 | نویسنده : طیبه بحرینی |
امروز شاهد رشد کامل پودمان کارو فناوری شدیم و فلفل کلاسمان را چیدیم .
وقت چیدن سبزی های کلاسمان است که انشاالله با آن کوکو درست نماییم.

درخت نارنج کلاسم بسیار باطراوت و شاداب است.


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: کار و فناوری

تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 21:36 | نویسنده : طیبه بحرینی |
هندسه مثلث رودید پشت قطر را ندید.

مثلثی به مثلثی می رسد میگه برو قطر نداری

یک مستطیل برایت بسازم که صد تا مربع از توش در بیاد

دو خط موازی به هم نمی رسه ولی آدم به ادم می رسه .


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ | 21:39 | نویسنده : طیبه بحرینی |
تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 20:51 | نویسنده : طیبه بحرینی |
تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 20:47 | نویسنده : طیبه بحرینی |

آزمون ریاضی

1)    عدد شش میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و صد و هفتاد هزار و سیصد و چهل و نه کدام است؟

الف) 349/417/682                                      پ) 349/517/082/6

ب) 349/170/252/68                                  ت) 349/170/825/6

2) حاصل ضرب مقابل را به دست آورید.                                                                                                          602  

                                                                                                                 824   

۳)    بهرام با نصف پول خود 4 بستنی خرید که قیمت هر بستنی 1200 ریال بود. 16 شکلات خرید که قیمت هر شکلات نیز 250 ریال بود. حساب کنید تمام پول بهرام چند ریال بوده است؟

۴)    زیر اعدادی که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیرند خط بکشید.

27                             72                           93                            84          

۵)برای رنگ کردن هر 9 متر مربع سطح دیوار، 2 لیتر رنگ لازم است. برای رنگ کردن 27 متر مربع از سطح دیوار، چند لیتر رنگ لازم است؟

۶)حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

     42 /2                                      14/5     

     08/1 -                                     19/0 + 

۷)     دانش آموزان کلاس اول راهنمایی در یک مسابقه ی علمی شرکت کرده اند. این کلاس 32 نفر دانش آموز دارد. چند نفر در این مسابقه شرکت کرده اند؟


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها ، ریاضی
برچسب‌ها: آزمون

تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 20:11 | نویسنده : طیبه بحرینی |
برای دانش آموزان باهوشم سوالاتی را مطرح می کنم که انشائ الله جواب ان را به کلاس بیاورند وبه من تحویل دهند.

1-در شماره گذاری صفحات یک کتاب 804 صفحه ای ، چند عدد 3 رقمی به کار می رود؟

705تا          795تا         804تا         704 تا

2- کدام یک از اعداد زیر ، هنگام نوشتن با حروف ، سه نقطه می گیرد؟

110032                12000              9933             3315

3- با چند چوب کبریت می توان 4 مربع هم اندازه ی مجاور هم ( متوالی) ساخت؟

14 تا             15تا           13تا       12تا

4- در شکل روبه رو ، چندتا مستطیل وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18تا              16تا                   22تا             20تا

5- از یک دانش آموز پرسیدند ، چند سال داری؟ گفت : 10سال بعد دوبرابر سن حالا را خواهم داشت . اکنون اوچند سال دارد؟

5سال               10 سال               20 سال                    15 سال

6- در عبارت ...... ، 5/5 ، 4/6 ، 3/7 ،2/8 ، 1/9 در جای خالی گدام عدد را باید نوشت؟

6/4             7/8                     5/7                            4/3  

7-فاطمه ی8ساله می گوید: سن من نصف نصف نصف سن مادر بزرگم است. مادر بزرگ او چند سال دارد؟

27سال        48 سال         64 سال             32 سال

8- اگر 22 شهریور دوشنبه باشد، 3مهر همان سال چه روزی است؟

شنبه                 دوشنبه                  جمعه                  پنج شنبه

9-از آغاز شهریور تا پایان بهمن همان سال ، پند روز می شود؟

140روز          173روز            160روز       156روز

10-در جاهای خالی عبارت .....،.....، 76،19،64،16،53،13 کدام اعداد را باید نوشت؟

86،22                84،20                 86،21                 88، 22

 


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 19:33 | نویسنده : طیبه بحرینی |

نقطه ويرگول (؛)نقطه ويرگول نيز همانند نقطه و ويرگول نشانه درنگ است. زمان درنگ نقطه ويرگول بيشتر از ويرگول و كمتر از نقطه است. كاربرد اين نشانه چنين است:
الف. قرار گرفتن بين جمله‌هايي كه از نظر دستوري مستقل ولي از نظر معنايي به هم مربوط و مكمل هم‌اند:
مردم كار را دوست دارند؛ چون بدون آن احساس مي‌كنند به هيچ كار نمي‌آيند.
روز خوبي بود؛ همه شاد بودند؛ هيچكس به فكر بديها نبود.


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: کاربردعلایم نگارشی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:54 | نویسنده : طیبه بحرینی |


کلمات هم خانواده را از جدول شماره یک  پیدا کنید و گروه بندی کنید و سپس در  جدول  شماره دو بنویسید .

 

جدول شماره یک

 

مبطلان

رحمت

اعظم

اسلام

سعادت

مسلم

معظم

متعال

نصر

عالی

ظاهر

باطل

علم

حاجت

بطلان

تعالی

مظلوم

منصور

عظیم

مسعود

دین

ناصر

معلوم

ظهور

قاهر

ظالم

تعلیم

عالم

متعلم

قهار

نصیر

ظلم

 

احتیاج

رحیم

قهر

متدین

ابطال

عظمی

دیانت

 

رحمان

مقهور

تدین

مظاهر

تعلم

مسلمان

سعید

محتاج

تعالا


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:51 | نویسنده : طیبه بحرینی |

ازمون املا د            نام و نام خانوادگی :         

با توجه به معنی ( عبارت های داخل کمانک ) املای کدام گزینه درست است ؟                                هر سوال یک نمره دارد .

================================================================================

1

به معنی ( پندار ، گمان ، خیال     )

الف -  تسوّر                                     ب-  تصوِر

 

11

به معنی ( محل ظهور ، جای پیدایش     )

الف – مزاهر                                    ب-  مظاهر  

2

به معنی ( بد خواهی     )

الف -  حسد                                      ب-  حصد   

 

12

به معنی ( ارزش    )

الف -  غدر                                       ب- قدر   

3

به معنی ( رئیس ، بزرگ     )

الف -  صدر                                     ب-  سدر

 

13

به معنی ( از قالب های شعری    )

الف - غزل                                        ب-  قزل   

4

به معنی ( محل پیدایش ، اصل     )

الف -  منشع                                    ب-  منشأ 

 

14

به معنی ( نادانی  )

الف -  جهل                                       ب- جحل    

5

به معنی (بهره ، قسمت)

الف -  نصیب                                          ب- نسیب

 

15

به معنی ( از ماه های هجری قمری    )

الف -  صفر                                       ب-  سفر   

6

به معنی ( غیر عمومی     )

الف -  خاس                                    ب-  خاص

 

16

به معنی ( از دانشمندان مشهور ایران )

الف -  رازی                                      ب-  راضی  

7

به معنی (اراده ، قصد    )

الف -  تصمیم                                         ب-  تسمیم

 

17

به معنی ( روش ، طرز     )

الف -  وضع                                       ب-  وزع  

8

به معنی ( به انگشت بزرگ پا و دست می گویند  )

الف -  شست                                   ب-  شصت   

 

18

به معنی (زمان مناسب  )

الف - فرست                                              ب- فرصت

9

به معنی ( طول ،  پهنا  )

الف -  ارض                                    ب-  عرض  

 

19

به معنی (سستی ، ناتوانی     )

الف -  ضعف                                      ب-  زعف   

10

به معنی ( دوره ، زمان   )

الف -  عصر                                    ب-  عسر   

 

20

به معنی (نتیجه دادن)

الف -  تعثیر :                                 ب- تأثیر  

ازمون املا               نام و نام خانوادگی :                           

با توجه به معنی ( عبارت های داخل کمانک ) املای کدام گزینه درست است ؟                                هر سوال یک نمره دارد .

================================================================================

1

به معنی ( پندار ، گمان ، خیال     )

الف -  تسوّر                                     ب-  تصوِر

 

11

به معنی ( محل ظهور ، جای پیدایش     )

الف – مزاهر                                    ب-  مظاهر 

2

به معنی ( بد خواهی     )

الف -  حسد                                      ب-  حصد  

 

12

به معنی ( ارزش    )

الف -  غدر                                       ب- قدر  

3

به معنی ( رئیس ، بزرگ     )

الف -  صدر                                     ب-  سدر

 

13

به معنی ( از قالب های شعری    )

الف - غزل                                        ب-  قزل  

4

به معنی ( محل پیدایش ، اصل     )

الف -  منشع                                    ب-  منشأ 

 

14

به معنی ( نادانی  )

الف -  جهل                                       ب- جحل   

5

به معنی (بهره ، قسمت)

الف -  نصیب                                         ب- نسیب

 

15

به معنی ( از ماه های هجری قمری    )

الف -  صفر                                       ب-  سفر  

6

به معنی ( غیر عمومی     )

الف -  خاس                                   ب-  خاص

 

16

به معنی ( از دانشمندان مشهور ایران )

الف -  رازی                                      ب-  راضی 

7

به معنی (اراده ، قصد    )

الف -  تصمیم                                        ب-  تسمیم

 

17

به معنی ( روش ، طرز     )

الف -  وضع                                       ب-  وزع 

8

به معنی ( به انگشت بزرگ پا و دست می گویند  )

الف -  شست                                 ب-  شصت  

 

18

به معنی (زمان مناسب  )

الف - فرست                                              ب- فرصت

9

به معنی ( طول ،  پهنا  )

الف -  ارض                                  ب-  عرض 

 

19

به معنی (سستی ، ناتوانی     )

الف -  ضعف                                      ب-  زعف  

10

به معنی ( دوره ، زمان   )

الف -  عصر                                   ب-  عسر  

 

20

به معنی (نتیجه دادن)

الف -  تعثیر :   


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: نمونه سوالات املا

تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:48 | نویسنده : طیبه بحرینی |

                           الف - سوالات نگارش                                                  بارم

 

1

قافيه در شعر مثل سجع در نثر است .    الف  -  درست       ب- نادرست

5/0

 

2

زبان ما فكر ، باور، ‌انديشه هاي ما را نشان مي دهد  .  الف  -  درست    ب- نادرست

5/0

 

3

به مجموعه نشانه هاي مكتوب زبان كه درزبان هاي گوناگون شكل هاي مختلفي دارد چه مي گويند ؟

الف ) خط      ب) ادبیات    ج ) خوشنويسي     د ) سجع  

5/0

 

4

 در  كدام گزينه شخصيت بخشي وجود ندارد ؟

الف)  دانه آرام بر زمين غلتيد      **     رفت و انشاي كوچكش را خواند   

ب) بر اين زادم و هم بر اين بگذرم **  چنان دان كه خاك پي حيدرم          

ج) زنگ تفريح  را كه زنجره زد    **    باز هم در كلاس غوغا شد          

د)  جوجه هاي كبوتران گفتند :    **‌     كاش مي شد كنار هم باشيم              

5/0

 

5

 نسبت دادن  ويژگي هاي انسان با به غير انسان را چه مي گويند ؟

الف ) تشخيص        ب) شخصيت بخشي  

  ج ) تشبيه       د )  گزينه الف و ب درست است

5/0

 

6

هر گاه بخواهیم مقصود خود را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم از..... بهره می گیريم.
الف ) زبان   
       ب) ادبیات     ج ) دیگران   د ) مترادف 

5/0

 

7

زبان معمولا به شكل گفتار ، ........ ، .......  ظاهر مي شود .

5/0

 

9

 

نشانه های

 نگارشی           

  .

   :

«   »

   ؟

را در متن زیر

 به کار ببرید .

 

 

 

نقطه

دو نقطه روي هم

گيومه

علامت سوالي 

 

 

 

 

دیروز وقتی به خانه رفتم مادرم پرسید امروز چه چيزي ياد گرفتي   گفتم  

همه ی  مطالب درسي امروز را  آموختم مادرم خوشحال شد و این سخن

 پیامبر را خواند  علم را یاد بگیرید حتی اگر در چین باشد 

 

5/1

 

10

با تركيب ها جمله بسازيد .      

 سلمان فارسي =

تمدّن اسلامي  =

2

 

11

معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید .          

            موکت:                                       کامپیوتر:

1

 

12

در متن زير كلمات هم آهنگ ( مسجّع ) را مشخص كنيد .

اي كميل ، گنجوران مال مرده اند ،‌ گرچه زنده اند و دانشمندان ،‌چندان

 كه روزگار پايد ، پاينده اند  . تن هاشان ناپايدار است و نشانه ها شان در دل ها آشكار .

1

 

13

جمله های ادبی  را به صورت زبانی بنویسید.    

   صبحگاهان خورشید به چهره ی ما لبخند می زند.

1

 

 


ب) انشا 
 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و انشایی درباره آن بنویسید .  (‌ پشت ورقه )‌
1- زیبایی های طبیعت ( مثل: دریا –آسمان – ستارگان-جنگل- رودخانه –حیوانات گوناگون و...)
2- گفتگوي جويبار و درخت تشنه را در 15 سطر بنويسيد

3- از زبان غنچه آرزوهايش را به صورت انشا بنويسيد .


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: سوالات نگارش

تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:32 | نویسنده : طیبه بحرینی |

 

به نام خدا  مجموعه سؤالات امتحانی درس نگارش

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

1)  ساده ترين اتفاق و حادثه هم مي تواند سر آغاز نوشتن يك خاطره ماندگار باشد.

      الف)  درست        ب)  نادرست

2)  در نوشتن نامه استفاده از كاغذ و قلم مناسب اهميت ندارد .     الف)  درست  ب)  نادرست


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: سوالات آیین نگارش

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:30 | نویسنده : طیبه بحرینی |


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

انواع تکلیف

1- تکلیف تمرینی   * یک برگه از روزنامه انتخاب کنید و فعل و فاعل و مناداها را پیدا کنید

ودور آنها را با سه رنگ مشخص کنید.

                      * تقسیم داده شده را حل کنید و عبارت های درستی آن را بنویسید.

  2- تکلیف آماده سازی  * یک زاویه بکشید و راس و ضلع را مشخص و سپس آن را به 3 طریق بخوانید.  (آمادگی برای تدریس انواع زاویه)              

3- تکلیف خلاقیتی  * با کلمات موش،جارو و مادر یک داستان کوتاه و خنده دار بنویسید.

4- تکلیف بسطی و امتدادی *در مورد ریشه ی گیاهان در آفتاب،نور مهتابی و تاریکی تحقیق

کنید و گزارش  آن را به کلاس بیاورید.

     تکلیف شب مانند یک صندلی سه پایه است که معلم در یک پایه صندلی تکلیف را تعیین

وبازخورد می دهد.

در پایه دوم والدین بر انجام آن نظارت دارند و در موقع لزوم هدایت میکنند  و در پایه سوم

دانش آموز قرار دارد که باید آن را انجام بدهد.

    اگر دراین فعالیت یکی از پایه ها به وظیفه ی خود به خوبی عمل نکندمانند یک صندلی

سست واژگون می شود و برای ساختن مجدد آن وقت و انرژی زیادی می طلبد.

یک تکلیف شب کامل باید:

به طور مستقیم بر فعالیت یادگیری ارتباط داشته باشد. -1

بیشتر جهت مسلط شدن بر مطالب آموخته شده در کلاس درس باشد . -2

توسط معلم بررسی و بازخورد لازم داده شود. -3

نشاط آور باشد. -4

واسطه ی تعامل بین دانش آموز  و اعضای خانواده باشد. -
موضوعات مرتبط: تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: تگلیف

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 19:34 | نویسنده : طیبه بحرینی |

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


بعضی از دانش آموزان به خاطر نمی آورند مثلا سطل با کدام یک از حروف ( ط ) ( ت ) نوشته  می شود و مرتکب اشتباه می شوند . برای درمان این نوع غلط های دیکته ای چه کنیم ؟

                                       منزور-هیله-مقاره-گزند-اسحاب-بحار

علت عمده این نوع غلط های املایی ، ضعف خافظه ی دیداری است. یعنی کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر رادر کلمه به خاطر بیاورد.بهتر است حافظه دیداری کودک را تقویت کنیم تا نه تنها دیکته درست واژه ای را که غلط نوشته به خاطر سپارد ، بلکه با خواندن و دیدن هر کلمه جدید، توانایی به خاطر سپاری آن را داشته باشد


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: تقویت حافظه دیداری

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ | 19:21 | نویسنده : طیبه بحرینی |

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

املای کامل کردنی : معلم ( تعداد 15 الی 20 تا 30 کلمه ) را که دارای ارزش املایی هستند را در نظر می گیرند. ( می تواند این لغات از 5 املای قبلی دانش آموزانم باشد که غلط نوشته باشند. ) سپس جای آنها را در متن آماده شده برای تکثیر خالی می گذارد. آنگاه تکثیر ها را در اختیار فراگیران می گذارد. سسپس متن قرائت می شود و دانش آموزان کلمه هایی که نوشته نشده را با توجه به قرائت معلم می نویسند. ( املا را کامل می کنند. )

املای گروهی : در هر گروه یا یک نفر به دو نفر دیگر املا می گوید ، یا یک نفر املا بگوید ، یک نفر بنویسد و یک نفر نظارت کند یا یک گروه به گروه دیگر املا بگوید.


موضوعات مرتبط: تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: انواع املا

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ | 19:19 | نویسنده : طیبه بحرینی |

این روش رابا اجرای مراحل زیر می توان دنبال نمود :

۱-ابتدامتنی شبیه متن قرارداده شده در این پست را تهیه می کنیم .(البته یک نمونه ی کامل شده ازمتن را نیز آماده می نماییم).

۲-اگر کلاس هوشمند است متن کامل املا برای چند دقیقه نمایش داده می شود .در غیر این صورت متنی را که به طور کامل تکثیر شده است را در اختیار آنها قرار می دهیم(هر گروه یک متن )واز فراگیران می خواهیم آن را مطالعه کنند .

۳-اگر کلاس هوشمند است متن را پس از مدت زمان تعیین شده از روی صفحه ی نمایش بر می داریم ودر کلاس های غیر هوشمند صفحاتی را که به گروهها دادیم از آنها می گیریم .

۴-متنی را که کلمات دارای ارزش املایی از آن حذف شده است را در اختیار شان قرار می دهیم واز آنها می خواهیم که به صورت فردی پاسخ دهند .

۵-سپس به گروهها هم یک متن می دهیم که به صورت تیمی آن را تکمیل نمایند .

۵-در پایان مجدداً در کلاس های هوشمند متن به نمایش در می آید واز دانش آموزان می خواهیم که در باره عملکرد خود قضاوت نموده واملا را صحیح نمایند .(در کلاس های عادی متنی را که قبلاًاز گروهها گرفتیم را به آنها برمی گردانیم )که براساس آن به قضاوت درباره عملکرد بپردازند.

البته همکاران می توانند از فراگیران بخواهند که املاهایشان را عوض کنند .

توجه :این روش یکی از بهترین شیوه ها ی املا برای ارزشیابی کمی است.


موضوعات مرتبط: درسی ، تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: املا کامل کردنی به روش قضاوت عملکرد , پنج درس از فارسی پایه ی ششم

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 17:30 | نویسنده : طیبه بحرینی |
 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

با سلام خدمت اولیای گرامی و دانش آموزانم که هر شب مشاهده گر وبلاگ بنده هستند.

سعی دارم کار های زیبای فراگیران کلاسم را به نوبت در وبلاگم بگذارم تا دانش آموزانم از دیدن تکالیفشان لذت ببرندو مشتاقانه به دنبال تکالیف خود باشند.

 

تکالیف انجام شده توسط احسان حسنی مقدم

پاوپونت احسان حسنی مقدم درس هدیه ها رشدگندم

 پاورپونت امیر فقیه درس فارسی ششم

امیر علی میارکیانی: درس 3 علوم ششم

پاورپونت پارسا فریور  بازیافت درس علوم ششم

پاورپونت سپهر هیئتی درس هدیه ها ششم

نتایج نظر سنجی ردس تفکر و پژوهش فراز ثانی

درس فارسی فراز ثانی

مردم پسندها درس تفکر و پژوهش فراز ثانی

درس فارسی فراز ثانی

باز یافت علی کاظم نژاد

سعدی از علی کاظم نژاد

محمد مبین صادقلو

درس علوم علی رییسی

پاورپونت بازیافت پارسا فریور

پاورپونت عرفان شکرزاده فارسی ششم

امیر علی میار کیانی :تحقیق در باره ی فردوسی

پاورپونت عرفان شکر زاده فارسی ششم شخصیت های ادبی

امیر علی میارکیانی :زمین پویا

پاورپونت عرفان شکرزاده درس علوم ششم

ادبیات فارسی ششم حسین جعفری

 

 

                                 نویسنده:امیرعلی کیانی

                                                 کلاس:خانم بحرینی

                              تکلیف:مهارت های نوشتاری(بنویسیم)

موضوع:ظروفی در داخل آشپزخانه مشغول سخن گفتن هستند.

 

                    نام داستان:قصه ی بشقاب ها

 

ظرف ها بعد از تمام شدن صرف شام و رفتن میهمان ها به خانه مشغول  صحبت کردن بودند که اولی با گریه گفت)):این قدر قاشق و چنگال را روی من کشید که دندان هایم به هم چسبیده بود و جدا نمی شد.))دومی با عصبانیت گفت:((آن کسی که روی من غذا می خورد همه ی غذاها را یک باره  روی من ریخت و حالم داشت به هم می خورد.))سومی که داشت حالش به هم می خورد گفت:((آن کسی که روی من غذا  خورد دهانش بوی بد می داد و دستانش خیلی کثیف بود تازه به جای خوردن غذا با قاشق و چنگال با مشت غذا بر می داشت.))دیس ها با خنده گفتند:((این که چیزی نبود همه با شیرجه روی ما فرود می آمدند انگار که باند فرودگاه بودیم.))ظرف سالاد با نیش خند گفت:((همه ی این ها به کنار من را باید می دیدید که در دریایی از سس غوطه ور بودم.))کاسه های خورشت با دلخوری گفتند:((به جای اینکه خورشت ها را روی برنج بریزند برنج را روی خورشت می ریختند.یعنی یکی پیدا نمی شد که تمیز غذا بخورد این هم از شانس بد ما.))بعد از این همه ولوله پارچ آب گفت:((آنقدر که به من فشار آمد به شما فشار نیامد.با آن همه لیوان روی میز مرا دست به دست می دادند و سر می کشیدند با آن دهان های خورشتی و سسی حال مرا به هم زدند.حالا دوست داشتید جای من بودید؟))در بین این همه سر و صدا و شکایات بشقاب گود و کوچک تری با خوش حالی گفت:((آهای بچه ها!به جنبه ی بد میهمانی نگاه نکنید. میهمان من پسر بچه ی کوچکی بود با دست های تمیز و دهانی خوش بو که بسیارهم آداب غذا خوردن را رعایت می کرد حتی برای پاک کردن کف من تمام مسایل اخلاقی را  رعایت  کرد و به من هیچ آسیبی نرساند.))یک دفعه شیر آب با عصبانیت فریادی کشید و گفت:((این جا آشپزخانه است نه حمام عمومی.بهتر است صحبت را کم کنید و بیایید خودتان را بشویید تا دوباره از شما استفاد شود.))

 

 

 پاورپونت امیر آرامدرس  هدیه ها ی آسمانی ششم ابتدایی مراحل رشد گندم

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

 

 

                                           

 


موضوعات مرتبط: تکالیف و آزمونها
برچسب‌ها: تکالیف

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ | 18:13 | نویسنده : طیبه بحرینی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.